1982 #5316 Fashion Jeans Ken (Made in Hong Kong)

1982 #5316 Fashion Jeans Ken (Made in Hong Kong)

1982 #5316 Fashion Jeans Ken (Made in Hong Kong)