KEN CHEVEUX À LA MODE #4224 ( Made in Taiwan)

KEN CHEVEUX À LA MODE #4224 ( Made in Taiwan)

KEN CHEVEUX À LA MODE #4224
( Made in Taiwan)