1972 Fashion Originals #1828 variation shirt

1972 Fashion Originals #1828 variation shirt

1972 Fashion Originals #1828 variation shirt