1972 Fashion Originals #1718 Brown On Brown

1972 Fashion Originals #1718 Brown On Brown

1972 Fashion Originals #1718 Brown On Brown