1986 #105309 Noivo Bob

1986 #105309 Noivo Bob

1986 #105309 Noivo Bob