1987 #3395 Tour Fashions (European version)

1987 #3395 Tour Fashions (European version)

1987 #3395 Tour Fashions (European version)