1987 Pet Show Fashions #3667 in original packaging

1987 Pet Show Fashions #3667 in original packaging

1987 Pet Show Fashions #3667 in original packaging