1987 Pet Show Fashions #3665 in original packaging

1987 Pet Show Fashions #3665 in original packaging

1987 Pet Show Fashions #3665 in original packaging