1987 Pet Show Fashions #3664 in original packaging

1987 Pet Show Fashions #3664 in original packaging

1987 Pet Show Fashions #3664 in original packaging