1987 Pet Show Fashions #3663 in original packaging

1987 Pet Show Fashions #3663 in original packaging

1987 Pet Show Fashions #3663 in original packaging