1976 Fashion Originals #9168 (European version)

1976 Fashion Originals #9168 (European version)

1976 Fashion Originals #9168 (European version)