1976 #9167 Fashion Originals (European version I)

1976 #9167 Fashion Originals (European version I)

1976 #9167 Fashion Originals (European version I)