1976 #9596 Fashion Originals (European version)

1976 #9596 Fashion Originals (European version)

1976 #9596 Fashion Originals (European version)