1976 #9167 Fashion Originals (European version II)

1976 #9167 Fashion Originals (European version II)

1976 #9167 Fashion Originals (European version II)