1976 #1088 Malibu Ken (Taiwan) in original packaging

1976 #1088 Malibu Ken (Taiwan) in original packaging

1976 #1088 Malibu Ken (Taiwan) in original packaging