Fashion Originals #7836 (1976 European version)

Fashion Originals #7836 (1976 European version)

Fashion Originals #7836 (1976 European version)