1973 Fashion Originals #7707 (European version)

1973 Fashion Originals #7707 (European version)

1973 Fashion Originals #7707 (European version)